Algemene voorwaarden

1. Verkopersidentificatie

ADSL TELECOMS SA                                                                                  
Maatschappelijke zetel: 24 Grand Street L tot 9530-Wiltz (Wooltz), LUXEMBURG    
Tel. : 26 95 38 28 : 26 95 38 28                                                                       
NACE-code: Overige Telecommunicatie (61900)                                                   

BTW: LU225 090 09 - RC: B 137918      

Presentatie: Geniet van onze expertise, ons advies, onze support evenals van de vele exclusieve promoties. Wacht niet langer, bekijk en bestel alle nieuwe packs aan de beste prijzen.

Wij geven u de mogelijkheid rustig en op heel eenvoudige wijze het abonnement van uw keuze te bestellen via onze website. U kan ook één van onze medewerkers contacteren die u niet alleen zal helpen de beste keuze te maken maar die eveneens uw bestelling via de telefoon kan opnemen.

Bestel de nieuwste packs en het beste wat betreft de mobiele telefonie en de nieuwste technologiën. Bestel alle merken aan de scherpste prijzen! Beveiligde betaling en levering in 24u overal in België en in Luxemburg.

Kortom, geniet van de kwaliteit van onze service en van onze prijzen om uw GSM, Smartphone of netbook op een veilige manier te bestellen

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Geen speciale voorwaarden kan, tenzij formele schriftelijke aanvaarding van de verkoper prevaleren tegen deze voorwaarden.
Deze voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de klant, zelfs wanneer ze strijdig zijn met de voorwaarden die op eigen orders zijn ingesteld.

De verkoper behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Le contrat en cours reste soumis aux conditions applicables au moment où le contrat a été conclu. Het huidige contract blijft onderworpen aan de voorwaarden die gelden op het moment dat de overeenkomst is gesloten.

Sommige bepalingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten gesloten met de "consument", of één iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten koopt voor niet-professionele doeleinden. Les dispositions concernées le précisent lorsque c'est le cas. De relevante bepalingen bevestigen indien dit het geval is.

De verkoper behoudt zich het recht om aanvullende informatie te vragen aan de klant en te weigeren om het commando uit te voeren bij afwezigheid van enige respons. De verkoper dt zich het recht om niet tot uitvoering van de bestelling in te gaan wanneer geen voorraad meer beschikbaar is.

3. Afbeeldingen en beschrijving

De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet contractueel. L'information fournie doit toujours être contrôlée. De informatie moet altijd worden gecontroleerd.


4. Orderbevestiging

Deze bepaling geldt alleen voor overeenkomsten met consumenten.     
De verkoper zendt een e-mail naar de klant nadat de bestelling is geplaatst op de site in vorm van een ontvangstbevestiging met een overzicht van de bestelling en bevestiging van alle informatie met betrekking tot de afgesloten overeenkomst.

5. Behoud van het pand

De verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs.
De koper is hoeder van verkochte goederen met onderwerp goed: de koper is verantwoordelijk vanbij de levering voor eventuele risico's van verlies, diefstal of vernietiging van apparatuur.


6. Aflevering

Omdat het materiaal dat de verkoper verkoopt, elektronische onderdelen bevat, wordt het met de grootste zorg aan het afleveradres aangegeven door de opdrachtgever.
De verkoper heeft zijn leveranciers onder erkende transportbedrijven gekozen. Le livreur manipulera la commande avec le plus grand soin. De bestuurder zal zich met de grootste zorg bezighouden met de bestelling.
De verkoper stemt onmiddellijk in met het leveren van de goederen die in voorraad zijn. Si tel n'est pas le cas, la marchandise est immédiatement commandée. Indien dit niet het geval is, worden de goederen onmiddellijk besteld. Pour toute commande, le client reçoit un E-mail de suivi, l'informant de son envoi. Voor alle opdrachten, ontvangt de klant een bevestigingsmail, als bijkomende informatie op zijn aanvraag.
De verkoper levert de volumineuze goederen aan huis na het maken van een telefonische afspraak met de klant.
De verkoper levert alleen in België en Luxemburg.
Alle klachten ivm zichtbare schade aan geleverde goederen, of schade veroorzaakt door de leverancier, of onvolledige leveringen, moeten - om in acht genomen te worden – vermeld worden op de leveranciersdocumenten of dienen ten laatste 24u na levering per e-mail te geschieden.

7. Prijs

De prijzen worden beschikbaar gesteld op de website de verkoper www.adsl-telecoms.be. Les prix s'entendent TVA comprise. Prijzen zijn inclusief BTW.


8. Betaling

Zodra de klant klaar is met het vullen van zijn winkelkarretje en hij zijn bestelling gevalideerd heeft, wordt gevraagd om een betalingsmethode kiezen.
Abonnementen Belgacom en Proximus zullen worden weergegeven op uw factuur van Belgacom
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:
Online via de website van Ogone. A aucun moment, le vendeur n'est amené à connaître les données de paiement du client (numéro de carte de crédit, données bancaires, etc.). Op geen enkel moment heeft de verkoper toegang tot de betalingsgegevens van de klanten (credit card gegevens, bankgegevens, e.d.). Ogone demande au client de sélectionner un moyen de paiement. Ogone vraagt de klant om een betaalmethode. (Virement bancaire, carte VISA, etc.). (Bank overschrijving, VISA, enz..).
Via bank overschrijving (in te vullen voor de Europese overschrijvingen)
Bij aflevering
Zodra de keuze van de betaling is gebeurd, krijgt de klant een e-mail orderbevestiging.
In geval van verzuim van enige betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving:

 • - Het contract op te zeggen, behalve in het geval de overeenkomst wordt gesloten met de consument;
 • - Om eventuele toekomstige bestellingen op te schorten;
 • - Om rekening te houden met eventuele rente op het openstaande bedrag en dit tegen een rente van 12% per jaar;
 • - Om in aanmerking te komen voor een toelage van 15% van de onbetaalde hoofdsommen en met een minimum van 100,00 €
 • - Om invorderingskosten te mogen opvragen als gevolg van te late betaling.


In ieder geval, de verkoper behoudt zich het recht om een bestelling of levering te weigeren bij:

 • - Bestaande geschillen met de klant
 • - Niet-betaling van alle of een deel van een eerdere opdracht door de klant
 • - Weigering om betaling per bank credit card organisaties
 • - Niet-betaling of gedeeltelijke betaling
 • - Gebruik van een credit card niet uitgegeven door een financiële instelling van de Europese Unie.


De verantwoordelijkheid van de verkoper kan nooit worden gevraagd in deze gevallen.


9. Waarborg

Nieuwe productenLes produits, à l'exclusion des batteries et antennes, neufs ainsi que les accessoires neufs, sont garantis contre tout défaut caché de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison.Nieuwe N , met uitzondering van batterijen en antennes en nieuwe accessoires, zijn gewaarborgd tegen eventuele fabricagefouten voor een periode van een jaar vanaf de datum van levering.

Deze garantie is alleen geldig binnen de garanties van de fabrikanten van deze producten volgens de officiële documentatie daarvan.

Vallen niet binnen het toepassingsgebied van de garantie:

 • - Een defect als gevolg van normale slijtage;
 • - Een schade als gevolg van regen, water of een andere vloeistof;
 • - Corrosie, oxidatie;
 • - Accidentele of opzettelijke schade;
 • - Nalatigheid;
 • - De voorwaarden van abnormaal gebruik;
 • - Niet-naleving van de instructies van de fabrikant;
 • - Misbruik, wijziging of reparatie van producten zonder de goedkeuring van de fabrikant;


De klant heeft het recht op kosteloze reparatie of vervanging van het goed, binnen de normen van de mogelijkheden en wat realiseerbaar is.
Wanneer de reparatie of vervanging onmogelijk is of buiten verhouding, of kan worden gedaan binnen een redelijke termijn, heeft de klant het recht op een prijsvermindering of kan ontbinding van de koopovereenkomst eisen.
De resolutie van het contract kan alleen als het defect van geringe betekenis is. De klant kan zelfs een vergoeding krijgen.
De garantieperiode is niet opgeschort tijdens de reparatie periode.
Elk verzoek om interventie moet rechtstreeks worden gericht aan de verkoper. Lorsque le client fait appel directement au fabricant dans le cadre de la garantie, les frais y afférents sont à sa charge. Wanneer de klant verzoeken indient rechtstreeks bij de fabrikant die onder deze garantie valt, worden de daaraan verbonden kosten door hem gedragen. En cas d'intervention par un tiers qui n'est pas désigné par le vendeur, le bénéfice de la garantie est annulé. In het geval van interventie door een derde partij, niet aangewezen door de verkoper, wordt de garantie geannuleerd.

Elk beroep op een ‘geldige’ garantie moet worden gedaan binnen twee maanden na de datum van de ontdekking van het gebrek.

De klant is verantwoordelijk voor een back-up van alle belangrijke gegevens over de opgeslagen producten voor hun herstellingen uit te voeren, en erkent dat alle gegevens (met inbegrip van de ringtone en logo) kunnen verloren gaan tijdens de reparatie en zullen verloren gaan als producten worden uitgewisseld. Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de ces données. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van gegevens.

10. Wettelijke garantie voor de "consument"

Deze bepaling geldt alleen voor online verkoop voor de consument.
De consument heeft een wettelijke garantie van twee jaar voor niet-naleving van het product, dat wil zeggen wanneer het goed niet overeenkomt met het gevraagde bedrag of bestelde goed.
De koper kan geen beroep doen op de wettelijke garantie voor wijzigingen in de tijd of plaats van levering, of voor gebreken die bekend waren op het moment van verkoop.
De factuur of bestelbon dienen als onderpand en moeten worden bewaard door de klant.
De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de niet-naleving wordt ontdekt binnen 2 jaar na levering van de goederen. La garantie légale commence donc à courir à partir de la délivrance du bien au consommateur. De wettelijke garantie zal dus beginnen vanaf het moment van levering aan de consument.
Als dit wordt ontdekt binnen zes maanden, wordt het gebrek vermoed omdat de levering. Le vendeur doit prouver le contraire s'il n'est pas d'accord. De verkoper moet het tegendeel bewijzen, indien hij het niet eens is.
Als dit wordt ontdekt meer dan zes maanden na levering, moet de consument aantonen van het bestaan van niet-naleving op het moment van levering.
Indien de consument een gebrek constateert, moet hij hiervan kennis geven aan de verkoper binnen 2 maanden.
De consument actie nodig is binnen een jaar na de vaststelling van wanbetaling.
De consument heeft het recht op kosteloze reparatie of vervanging , naar wat volgens de consument vereist is, maar afhankelijk van wat mogelijk en redelijk is.
Wanneer de reparatie of vervanging onmogelijk is of buiten verhouding, of kan worden gedaan binnen een redelijke termijn, heeft de consument het recht op een prijsvermindering of kan ontbinding van de koopovereenkomst eisen.
De resolutie van het contract kan nodig zijn als het defect van geringe betekenis is. De consument kan nog steeds enige schadevergoeding eisen.
De garantieperiode van 2 jaar wordt opgeschort tijdens de periode van reparatie of vervanging. A l'issue de celle-ci, le consommateur ne bénéficie pas d'un nouveau délai de garantie de 2 ans mais la période déjà entamée reprend cours à partir du moment du remplacement ou de l'achèvement de la réparation. Na deze, heeft de consument een nieuwe garantie periode van 2 jaar, maar de periode is al begonnen opnieuw vanaf het tijdstip van voltooiing van vervanging of reparatie.
Elk verzoek om interventie moet rechtstreeks worden gericht aan de verkoper. Lorsque le client fait appel directement au fabricant dans le cadre de la garantie, les frais y afférents sont à sa charge. Wanneer de klant verzoeken rechtstreeks bij de fabrikant indient die onder de garantie valt, worden de daaraan verbonden kosten door hem gedragen. En cas d'intervention par un tiers qui n'est pas désigné par le vendeur, le bénéfice de la garantie est annulé. In het geval van tussenkomst door een derde partij, niet aangewezen door de verkoper wordt de garantie geannuleerd.
De garantie is niet overdraagbaar.


11. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt alleen voor de verkoop aan consumenten.
De consument heeft het recht deze in kennis te stellen per e-mail, fax of brief aan de verkoper van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 dagen.

Voor producten begint de periode de dag na de levering. Voor diensten loopt de periode vanaf de dag na de opdracht of de dag nadat de verkoper de consument bevestigde met een hoeveelheid informatie na het sluiten van het contract.

Er zijn echter gevallen waarin de consument niet over het recht van afstand beschikt:

 •     – Indien de consument verzoekt de dienst uit te voeren vóór het verstrijken van de ontheffing;
 •     – De geleverde producten aan de consument worden gemaakt volgens de specificaties of een duidelijk persoonlijke vraag voor hem;
 •     – Indien de gekochte goederen kunnen worden teruggezonden of dreigen te bederven of te snel te verouderen;
 •     – Indien de consument onverharde audio-of video-of software die u hebt verkocht (vb., DVD, CD, CD-Rom, videoband ...). En revanche, si le système de sécurité reste intact, le consommateur a le droit de renoncer au contrat et de restituer le produit. Echter, als het beveiligingssysteem intact blijft, heeft de consument het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst en het rendement van het product. Cette exception vaut également pour les enregistrements et les logiciels téléchargeables en ligne, qui sont protégés par des clés d'accès ou un système de sécurité. Deze uitzondering geldt voor opnamen en downloadbare software online, die beschermd worden door toegangstoetsen of een beveiligingssysteem.
 •     Na kennisgeving van de ontheffing, dient de klant het apparaat in de originele verpakking en intact en compleet met alle accessoires en handleiding en een kopie van de factuur of bestelbon te verzenden op eigen kosten en onder haar verantwoordelijkheid naar de verkoper.
 •     Binnen 30 dagen na de opheffing,betaalt de verkoper de betaalde bedragen terug.

12. Privacybeleid

Généralités Algemeen

    De verkoper verbindt zich ertoe de bepalingen van de Luxemburgse wet van augustus 2, 2002 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens

De verkoper verzamelt en bewaart de volgende gegevens die kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens:

 • Identificatie-gegevens (naam, adres, telefoon ...)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit ...)
 • Elektronische identificatie gegevens (IP-adressen, cookies en handtekening ...)
 • Lifestyle en consumptie, met uitzondering van die bedoeld in artikel 6, § 1 van de wet van augustus 2, 2002
 • Goederen en diensten geleverd en ontvangen


De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en toereikendheid van de gegevens voor de verkoper.


Toegang, correctie en verwijdering van gegevens

De gebruiker heeft het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten.
Si l'utilisateur souhaite exercer son droit d'accès, d'opposition et/ou de rectification, il doit contacter le vendeur. Als de gebruiker zijn recht op toegang, verzet en / of correctie wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met de verkoper.
De gebruiker stemt erin toe dat de verkoper zijn e-mail adres gebruikt, ook voor reclame, nieuws e.d..
Indien de gebruiker deze niet wil ontvangen, kan hij een e-mail sturen naar de verkoper.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.adsl-telecoms.be worden bewaard en gebruikt door de verkoper (die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en de behandeling kan delegeren aan onderaannemers).
De persoonsgegevens worden verwerkt door de verkoper. Om haar website te verbeteren en de gebruiker op de hoogte van updates te houden, kan de gebruiker op deze site informatie geven over zijn producten, vragen en suggesties verzamelen, die voor statistische en/of commerciële doeleinden kan gebruikt worden.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden.
De consument geeft zijn toestemming voor direct marketing en voor het verzenden van nieuwsbrieven.
      

Informatie automatisch ingevoegd op uw harde schijf

Bij het bekijken van de site worden cookies gebruikt.
Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen door de browser op de harde schijf van een bezoeker van een website en die gebruikt worden voor het opslaan van gegevens over bezoekers of bezoekers op weg naar de site. De webmaster kan op deze manier dankzij de gewoonten van de bezoeker eventuele aanpassingen doen aan de presentatie van zijn site.
Bezoekers kunnen cookies laten blokkeren door een goede configuratie van hun browser.
De site www.adsl-telecoms.be GOOGLE maakt gebruik van cookies om de site te analyseren en te identificeren en inefficiënties te verwijderen. GOOGLE kan ook anonieme informatie gebruiken, uit bezoeken aan haar producten en diensten, voor display advertenties op websites die worden weergegeven om advertenties voor producten of diensten GOOGLE die wellicht interessant voor bezoekers te verbeteren.

Hoe ons kontakteren?

Als de gebruiker zijn recht van toegang, gebruik en / of correctie wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met de verkoper.
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de Nationale Commissie voor gegevensbescherming:

41, avenue de la Gare, 4th Floor
L-1611 Luxemburg

www.cnpd.lu

Tel: (+352) 26 10 60 1 Fax (+352) 26 10 60 29

13. Dienst naverkoop

Voor iedere tussenkomst, die valt buiten de garantie, zal de verkoper een offerte sturen naar de klant, op diens verzoek.


14. Toevallige omstandigheden of overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk voor niet-uitgevoerde of gedeeltelijk uitgevoerde bestellingen, indien deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, waaronder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking bij postdiensten en vervoer en / of communicatie, overstroming, brand. In de aanwezigheid van een geval van overmacht, verwittigt de verkoper de klant.

15. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de verkoper wordt beperkt tot het bedrag betaald door de klant voor producten en / of diensten.
     
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade zoals:

 • economisch verlies (met inbegrip van verlies van inkomsten, winst, omzet);
 • indirecte schade
 • enig verlies van goodwill


Er is geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden, of in geval van fraude.


16. Toepasselijk en juridisch recht

Dit contract wordt beheerd door het Belgisch recht.
Elk geschil tussen de verkoper en een klant niet gebruiker valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 28 december 2009.

Blog van de Proximus promoties

BEL MIJ Bel mij
Sluit

Vul uw telefoonnummer in zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen betreffende de promoties bij Proximus :

 
Steun

Door het invoeren van zijn gegevens en het doorsturen van het huidige formulier erkent de gebruiker van de website kennis te hebben genomen van onze waarschuwingen en voorwaarden en deze te aanvaarden.

(* = Deze velden zijn verplicht)